Shuddha Saveri thillana 

ThaaLam : kanDa Jathi Triputa

Aksharams : 2 x 9 x 4  = 72

Premiered on : March 9, 2019 - Tandav 2019.

Pallavi

Counts

S,,,/, DRS /DPM, /, RMP /D ,,,  |         (20)

, MPR/M,,,/,SRD /S,,, ||                (16)

,DSR/M,,,/,SRM /P,,,/, MPD |              (20)

 S, , S/D,,P/M,,M /RMPD ||           (16)


Deem,,,, , Deem ta tana thom , TajoNu Dheem |

,joNuta Dheem, Dhirana Dheem,,, ||

, Dheem ta Nam Jhom ta Nam Thom ta |

Dheem ta Jhamta Namta tana dhira ||


anupallavi


SR, D/,S,R /  M,S ,/R,M, /P,,, |,MP D/ RSS D /D PP /MM RR ||

SR, D/,S,R /  M,S ,/R,M, /P,,, |,MP D/ RSS D /D PP /MM RR ||


D^SRM  /RR SS/ DD P, /-

MPDS/ DD PP/ MM RR 

RM PD/ PP MM/ RRSS ||


^RM,M  /RR,R /S,,,  -/SR,R / SD,P |

M,,, /- sr,r mpdS, puLLi ||


saahityam


{Mayil Vaahanan /chevvel  Aendiya /senai tha |

laivanaai /indiran magaLaam /deivaan ||


ai  maNandu Param kunRam thanil  /koyil konDavan |

Ezhil migu kura/vanji vaLLiyin ||


meedil mayyal konDu  /viLaiyaaDi chiru va/Lai ka |

ram piDitthu Tiru Ta Nigaiyil / kaaTchi ta ||


rubavan , Aaaaru/muganai /SaravaNa /bhavanai |

Subra,/maN,yanai /padam /paNivom puLLi||} twice


end swarams


SR, D/,S,R /  M,S ,/R,M, /P,,, |,MP D/ RSS D /D PP /MM RR ||

SR, D/,S,R /  M,S ,/R,M, /P,,, |,MP D/ RSS D /D PP /MM RR ||


D^SRM  /RR SS/ DD P, /-

MPDS/ DD PP/ MM RR 

RM PD/ PP MM/ RRSS ||


^RM,M  /RR,R /S,,,  -/SR,R / SD,P |

M,,, /- sr,r mpdS, puLLi || 


pallavi

Counts

S,,,/, DRS /DPM, /, RMP /D ,,,  |         (20)

, MPR/M,,,/,SRD /S,,, ||                (16)

,DSR/M,,,/,SRM /P,,,/, MPD |              (20)

 S, , S/D,,P/M,,M /RMPD ||         (16)


 

Deem,,,, , Deem ta tana thom , TajoNu Dheem |

,joNuta Dheem, Dhirana Dheem,,, ||

, Dheem ta Nam Jhom ta Nam Thom ta |

Dheem ta Jhamta Namta tana dhira ||

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------